Chuyên Ngữ

Panorama trường Chuyên Ngữ

Ảnh chụp 5/2011. Hoàn thành site 1/2013